Byggeriets Ankenævn

Byggeriets Ankenævn er et privat ankenævn, hvis vedtægter er godkendt af Erhvervs- og Vækstministeriet. Bag ankenævnet står Forbrugerrådet Tænk, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri.


Byggeriets Ankenævn behandler klager fra private forbrugere over maler-, murer-, tømrer-, snedker-, gulv-, køkken-, stenhugger-, tække-, kloak-, brolægger-, anlægsgartner- og jordarbejder samt leverancer af vinduer, yderdøre og køkkenelementer. 

Byggeriets Ankenævn behandler dog ikke klager over arbejder udført i forbindelse med opførelsen af nybyggede huse/lejligheder, der har en samlet entreprisesum på over kr. 1 mio. inkl. moms. 

Under hensyn til økonomi og sagsbehandlingstid tilstræber ankenævnet at sagsbehandlingen i videst muligt omfang foregår elektronisk. Al kommunikation bør derfor sendes til info@byggerietsankenaevn.dk

Der kan kun indgives klager på dansk, ligesom sagsbehandlingen foregår på dansk. 

Sådan foregår et typisk sagsforløb, der i gennemsnit tager små 6 måneder: 
  • Sekretariatet modtager en klagesag.
  • Sagen oprettes.
  • Den indklagede virksomhed får en kopi af sagen sammen med et svarskema, som virksomheden opfordres til at udfylde og returnere.
  • Når svarskemaet modtages i sekretariatet, udpeges en skønsmand, der indkalder parterne til afholdelse af syn og skøn.
  • Skønsmanden udfærdiger en skønsrapport, som parterne får mulighed for at kommentere.
  • Når sekretariatet vurderer at sagen er tilstrækkeligt oplyst, bliver sagen forelagt nævnet, der afsiger en kendelse.