Kvalitetssikring

Helt grundlæggende handler det om at god kvalitet giver øget tilfredshed hos kunderne, og i sidste ende også hos entreprenøren, idet omkostningerne til udbedringer minimeres.


For at sikre vores kunder en god og ensartet kvalitet har vi valgt at fastholde og videreuddanne vores medarbejderstab, således at vi altid har de rette medarbejdere til vores arbejdsopgaver.
Ligeledes har vi i forbindelse med tværfaglige projekter - hovedentrepriser e.lign. - valgt at anvende en række faste underentreprenører, der med sikkerhed kan levere den kvalitet, som vi gerne vil aflevere til kunden.

Kvalitet er et gennemgående nøgleord hos H. Nielsen & søn as, men da alle byggesager projekteres, udføres og eftergås af mennesker, kan der ske fejl på alle niveauer. Denne risiko for fejl forsøger vi at imødekomme ved at indbygge et omfattende kvalitetssikringssystem i alle vores sager.

Det primære formål er, at sikre en effektiv styring og dermed forhindre fejl, men også at udbedre eventuelle fejl. Kvalitetssikringssystemet tilpasses individuelt til hver sag, men er tilrettelagt således at der løbende analyseres og eventuelt korrigeres i materialet, hvis det er skønnet nødvendigt - eksempelvis hvis der er konstateret en fejl eller i forbindelse med implimentering af nye regler og metoder i branchen. Kort sagt: Den samme fejl må ikke ske to gange.

 

Cc1 Jeg har som bygherrerepræsentant været meget tilfreds med hovedentreprenørens vilje til at finde løsninger, som bygherren kunne acceptere. Entreprenøren har været god til at kontakte underentreprenører for udbedring af fejl og mangler. Jeg er generelt meget godt tilfreds med kvaliteten på de udførte arbejder og entreprenørens krav til færdiggørelse m.v. Cc1
Bygherre fra Haslev sognegård

 

AUTORISERET KLOAKMESTER

I forbindelse med vores autorisation som kloakmester bliver der hver gang en kloakopgave er afsluttet, udført kvalitetssikring for det udførte arbejde. I medfør af lov nr. 988 (Autorisationsloven), skal kloakmesteren ved afleveringen give ejeren/brugeren instruktion i brug, drift og vedligehold af det udførte kloakanlæg.

 

DanskByggeri